Listen to Radio Sapientia

ON AIR: The Night Shift
Presenter: Nanseera Edward

Listen to Radio Sapientia

Lubega Francis

Lubega Francis News Reporter / Omulongoti Presenter

News Reporter / Omulongoti Presenter